FAQs Complain Problems

सूचना अधिकारीलाई निवेदनको ढांचा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सूचना अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
सूचना अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
गा.पा. कार्यालय
सेवा शुल्क: 
सूचना अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निबेदन

नमुना फाराम तथा अन्य: