FAQs Complain Problems

बिबाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
एक दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 

दुलाहाप्रमाण नागररकता दुलहीको-पत्रको प्रनतनलनप;

२. कुनै एक िना निदेशमा रहेमा निदेश नस्थत नेपाली रािदुतािासबाट प्रमानणत अनिकृ त िारेसनामा;

३. दुलाहा  दुलही नभएमा अदालतबाट भएको नाता कायमको कागि;

४. दुिै िनाको हालै निचेको अटो साईिको फोटो ।

नमुना फाराम तथा अन्य: